Huisreglement

Algemeen:

 1. De raad van bestuur beheert dit huishoudelijk reglement en de toepassing ervan.
 2. Personen onder invloed van alcohol of drugs worden niet toegelaten.
 3. Roken is niet toegestaan.
 4. De leden zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers (die niet verzekerd zijn, tenzij als steunend lid).
 5. Het bestuur of andere personeelsleden kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
 6. Leden die deel uitmaken van de vzw, voeren hun functie of aanvaarde functies kosteloos en vrijwillig uit zonder eigenbelang.
 7. Alle inkomsten uit activiteiten onder gelijk welke vorm ook, worden integraal benut voor het aankopen van materialen en het betalen van rekeningen die nodig zijn voor het fungeren van de vereniging.
 8. Iedereen dient zich te houden aan de Belgische wetgeving.
 9. De vzw behoud zich het recht om afbeeldingen, namen en foto’s te publiceren van hun activiteiten en hun leden, doch kan iedereen schriftelijke een afwijking vragen om hun afbeeldingen en foto’s niet te publiceren.
 10. Gegeven, geschonken, … goederen en diensten ten bate van Balletschool Aliqua vzw kunnen nooit teruggevraagd of vergoed worden.
 11. Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde aangepast worden door de raad van bestuur.
 12. Mondelinge uitspraken worden steeds ondersteund door de raad van bestuur.
 13. De statuten en de Belgische wetgeving staan boven dit huishoudelijk reglement en dienen door iedereen gerespecteerd en nageleefd te worden.

Inschrijvingen:

 1. Het lidmaatschap/cursusgeld is vastgelegd door de raad van bestuur en is door deze ook ten alle tijden aanpasbaar.
 2. Voor nieuwe leerlingen wordt er één gratis proefles per cursus voorzien. De leerkracht beslist naargelang het niveau van de toekomstige leerling welke klas het beste voor haar/hem past.
 3. De inschrijving gebeurt door het invullen van een inschrijvingsformulier, na de proefles.
 4. Bij inschrijving van een nieuwe leerling dient het inschrijvingsgeld vóór aanvang van de tweede les betaald te worden door middel van overschrijving op rekening nr BE36 6528 3746 8881 (BIC HBKABE22) van Balletschool Aliqua vzw of cash. Bij niet betaling uiterlijk tegen de 3e les na inschrijving, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.
 5. Bij aansluiting in de loop van een begonnen semester, kan het lidmaatschap/cursusgeld worden aangepast vanaf de 2e maand van het begonnen semester aan aantal nog te volgen lessen in de loop van het semester. Bij aansluiting in de eerste vier weken van het semester wordt men verondersteld het volledige lidmaatschap/cursusgeld voor het semester te betalen.
 6. Lidmaatschap/cursusgeld voor reeds ingeschreven leden dient betaald te worden via overschrijving op rekeningnummer BE… BIC … van Balletschool Aliqua vzw, of cash uiterlijk tegen de 2 week van het begonnen semester.
 7. Het betaalde cursusgeld kan onder geen enkel beding teruggevorderd of gerecupereerd worden (ook niet gedeeltelijk).
 8. Verzekering is in het lidgeld begrepen.
 9. De inschrijving is pas geldig na betaling van het lidmaatschap/cursusgeld en na akkoord van de raad van bestuur. Het lidmaatschap kan enkel worden ingetrokken door de raad van bestuur, door het niet tijdig betalen van het lidgeld/cursusgeld of door vrijwillig ontslag.
 10. Bepaalde mutualiteiten geven een tegemoetkoming op het betaalde cursusgeld. Gelieve ons hiervoor het formulier van de mutualiteit te bezorgen.
 11. Ieder lid van de vereniging verklaart zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

Lessen, voorstellingen en optredens:

 1. We starten graag stipt met de lessen, minstens een 10-tal minuten vooraf aanwezig zijn is een aanrader. We dringen er ook op aan dat onze leerlingen zo weinig mogelijk lessen missen.
 2. Laatkomers dienen zich eerst aan te melden bij de lesgever.
 3. Alle gebruikte toestellen, attributen en hulpmiddelen dienen na de les weer op hun plaats gezet te worden
 4. Afwezigheid bezorgt de betrokken leerling niet alleen achterstand, maar ook de medeleerlingen kunnen niet vorderen als de lessen steeds moeten worden overgedaan.
 5. Elke afwezigheid wordt gemeld via mail of SMS.
 6. Toiletbezoek graag vóór de les om te vermijden dat er tijd verloren wordt tijdens de lessen.
 7. Geen GSM’s of andere communicatiemiddelen tijdens de les.
 8. Ouders en sympathisanten hebben geen toegang tot de danszaal tijdens de lessen.
 9. Om de 3 jaar wordt een optreden georganiseerd. De jaren tussenin worden er 2 open lessen gehouden, één net voor de kerstvakantie (1ste semester), en één net voor de paasvakantie (2de semester).
 10. De toegang voor de open lessen is vrij.
 11. Er wordt een gedisciplineerd gedrag verwacht in de les, in de gangen en in de kleedkamer.
 12. We verwachten dat de leerlingen die wachten op een volgende les of meekomen met broer of zus zich rustig houden zodat de huidige klas niet gestoord wordt.
 13. Buiten de lestijd vallen de kinderen niet onder de verantwoordelijkheid van de docent.
 14. Om veiligheidsredenen worden de kinderen binnen aan de zaal afgehaald. Voor de kinderen die alleen naar huis gaan, wordt vooraf een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd gevraagd. Indien door omstandigheden uw kind wordt afgehaald door iemand anders, wordt gevraagd de raad van bestuur en de leerkracht daarvan op voorhand en schriftelijk te verwittigen.
 15. .Indien een les niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden (bijv. Ziekte van een leerkracht) wordt een vervanger voorzien, indien dit – in zeer uitzonderlijke omstandigheden – toch niet zou lukken, wordt iedereen hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.
 16. Het is de bedoeling dat elke leerling met plezier naar de les komt. Voor bespreking van gelijk welk probleem in verband met de balletles, wordt verzocht een afspraak te maken via sms of mail.
 17. De communicatie van de school gaat via de website, facebook, SMS en via email. Gelieve regelmatig uw berichten en mails te checken ivm de activiteiten en de vakantieregeling.

Uniform:

 1. Met uitzondering van de proefles, wordt tijdens iedere les het correcte uniform gedragen.
 2. Het volledige uniform is te koop via de school.
 3. Het uniform dient verzorgd te zijn en het bekken moet zichtbaar blijven. De elastiek behorend bij het pak moet tijdens elke les gedragen worden. Er worden geen onderhemdjes onder de pakjes toegelaten en de onderbroekjes mogen niet vanonder het pak piepen.
 4. Het uniform kan ten alle tijden worden aangepast door de raad van bestuur.
 5. Alle kledij en schoenen MOETEN genaamtekend zijn.
 6. Sierraden, horloges of lange oorringen worden tijdens de lessen niet gedragen. Deze kunnen jezelf en de andere leerlingen verwonden, danskledij beschadigingen en je beperken in je bewegingsvrijheid.

 

Haardracht:

 1. Tijdens iedere les is je haar opgestoken, je houdt je nek en hals vrij. Je knotje wordt strak vastgestoken met spelden, knijpertjes, haarband, haarnetjes… zodat het vast blijft zitten tijdens de les.

Vakantieperiodes:

 1. Tijdens de schoolvakanties en verlengde weekends is er geen les, tenzij anders vermeld bij specifieke activiteiten of een optreden.

Costumes, decors en attributen:

 1. De meeste van onze costumes en decors zullen door eigen teams worden gemaakt. We werken intens samen met onze vriendenkring. Iedereen, ouders, grootouders, sympathisanten, … kan er lid van worden. Geïnteresseerd?? Wij verwelkomen graag nieuwe creatieve mensen bij ons team.
 2. Alle specifieke costumes gebruikt bij voorstellingen, blijven eigendom van de school. Ze hoeven door de leerlingen niet worden aangekocht. Er kan eventueel wel huurgeld worden gevraagd.

Varia:

 1. Ieder lid en de ouders dienen het huisreglement in acht te nemen.
 2. Iedereen respecteert zijn collega-danser, de leerkrachten en het bestuur. Onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden, bij herhaling, tot uitsluiting van de lessen/activiteiten en toegang tot de balletschool.
 3. Laat de kleedkamer en de gang netjes achter. Kijk na of er geen kledij of andere spullen meer liggen en alle papiertjes opgeruimd zijn.
 4. Buitenschoenen worden niet toegelaten in de zaal om de parket vloer niet te beschadigen. Loop ook niet buiten met je demi-pointes of characterschoenen.
 5. Het huisreglement wordt doorgemaild bij inschrijving, en is tevens te vinden op onze website.
 6. Wanneer uw zoon of dochter deelneemt aan een activiteit van de balletschool, stemt u er mee in dat er foto’s of ander beeldmateriaal openbaar gemaakt worden.
 7. Het huisreglement is niet limitatief en kan op elk moment worden aangepast.
 8. Er geldt een volledig rookverbod in het volledige schoolcomplex (ook op de speelplaats), en bij de activiteiten op verplaatsing.
 9. Balletschool Aliqua vzw is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden (medeleerlingen, bezoekers, …) in het schoolcomplex noch tijdens activiteiten op verplaatsing. Laat alle waardevolle voorwerpen thuis. Deze worden op eigen risico meegebracht.
 10. Verloren voorwerpen worden bewaard tot en met 30 september van het daaropvolgend schooljaar. Daarna worden ze verwijderd.
 11. Voor de leerlingen is enkel plat water is toegelaten om te gebruiken na de les.

De raad van bestuur,
Voorzitter
Jannick Wicke
Getekend

[printfriendly]